Wprowadzenie

W nowoczesnych organizacjach HR ma coraz większy udział w osiąganiu celów biznesowych. Zarządy firm i menedżerowie zazwyczaj skoncentrowani są na działaniach operacyjnych i nie dysponują czasem ani narzędziami do efektywnego zarządzania celami realizowanymi przez pracowników. To tu właśnie pojawia się obszar w którym HR może w istotny sposób przyczynić się do wyników osiąganych przez organizację. Kluczem do sukcesu jest także technologia dla działów HR, która potrafi dzisiaj bardzo skutecznie wzmocnić jakość i efektywność realizowanych procesów w tym procesu zarządzania przez cele (MBO).

Efektywne MBO opiera się na wspólnym (pracownik i manager) wyznaczaniu, monitorowaniu i weryfikowaniu założonych celów. Dzięki przejrzystości oczekiwanych wyników, stałemu dostępowi do monitorowanych postępów i zaangażowaniu na każdym etapie pracownicy są zmotywowani i zdecydowanie bardziej aktywni. Systematyczne podejście do tego procesu umożliwia pełne wykorzystanie potencjału pracowników i ma pozytywny wpływ na wyniki osiągane przez organizacje.

Wyznaczanie celów

Pierwszą i jedną z najważniejszych kwestii w procesie zarządzania przez cele jest etap ich wyznaczenia. Prawidłowe przeprowadzenie tego etapu ma zasadnicze znaczenie dla jakości i efektywności ich realizacji. Rolą menedżera jest tutaj zapewnienie aby wyznaczone cele były: Specyficzne - jednoznacznie zrozumiałe dla pracownika, Mierzalne i policzalne, Osiągalne ale i ambitne (rozwojowe), Spójne ze strategią firmy i z pozostałymi celami oraz Określone w czasie. Tak zdefiniowane powinny zostać zapisane i pozostać widoczne dla menedżera i pracownika. To trudne ale jednocześnie bardzo ważne zadanie w którym HR może i powinien być doradcą. Jednym z podstawowych sposobów wsparcia są warsztaty i szkolenia dla menedżerów pozwalające wypracować, zrozumieć i ujednolicić w organizacji podejście do MBO. Dobrą praktyką jest również zastosowanie współdzielonej w organizacji platformy, w której uzgodnione cele będą w dowolnym miejscu i czasie widoczne dla menedżera, pracownika i organizacji.

Monitorowanie

Drugim nie mniej istotnym obszarem jest aktualizacja i monitorowanie postępów. Pracownik i menedżer powinni mieć w każdym momencie możliwość wglądu w aktualnie realizowane cele i dokonania aktualizacji. Przełożonemu daje to możliwość zareagowania odpowiednio wcześnie gdy praca istotnie odbiega od zaplanowanych założeń. Natomiast pracownik ma budujące poczucie postępu w realizacji celów do których się zobowiązał. Również w tym obszarze HR może w istotny sposób wpłynąć na jakość i efektywność realizacji tego procesu poprzez monitorowanie postępów oraz wsparcie przy gromadzeniu danych. Dzisiejsza technologia może wspierać ten proces wyposażając pracowników i menedżerów we współdzieloną platformę z dostępem do aktualnych statusów prac. Najnowsze rozwiązania umożliwiają również zespołową pracę nad realizacja indywidualnych celów poprzez uzyskiwanie i udzielanie doraźnej informacji zwrotnej na temat jakości czy lepszych i efektywniejszych sposobów realizacji określonego celu czy zadania.

Ocena

Trzecim i ostatnim etapem usystematyzowanego i kompletnego procesu zrządzania przez cele jest ocena realizacji oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Najlepszym sposobem aby to zrealizować jest bezpośrednie spotkanie pracownika z menedżerem. Również w tym obszarze HR może wnieść istotną wartość do organizacji monitorując i stymulując proces oceny. Dobrą praktyką są prowadzone przez HR warsztaty i szkolenia dla menedżerów pozwalające wypracować, zrozumieć i ujednolicić w organizacji podejście do rozmowy oceniającej postępy. Spotkanie statusowe menedżera z pracownikiem jest w nowoczesnych organizacjach rejestrowane we współdzielonym systemie. Dzięki temu zarówno pracownik, menedżer i organizacja mają ciągły dostęp do informacji o poziomie realizacji bieżących i historycznych celów oraz wynikających z nich trendów.

Podsumowanie

Połączenie doświadczenia i wiedzy działów HR z najnowszymi technologiami przynosi niepodważalne i policzalne korzyści. Firmy które wdrożyły i używają MBO wskazują również inne namacalne korzyści takie jak:

  • Motywacja - Zaangażowanie pracowników w całym procesie ustalania celów i zwiększenie upodmiotowienie pracowników. To zwiększa satysfakcję z pracy pracowników i zaangażowanie.
  • Lepsza komunikacja i koordynacja - Częste opinie i interakcji między przełożonymi i podwładnymi pomagają utrzymać harmonijne relacje wewnątrz organizacji, a także rozwiązywać problemy.
  • Klarowność celów
  • Podwładni mają zwykle większe zobowiązanie do celów ustalonych dla siebie niż tych nałożone na nich przez inną osobę.
  • Menedżerowie mogą zagwarantować, że cele podwładnych są powiązane z celami organizacji.

Z naszego doświadczenia i doświadczenia naszych konsultantów wynika, że dzięki dobrze zbudowanemu procesowi MBO wspartemu odpowiednią technologią dla HR, organizacje uzyskują już w pierwszym roku wymierne korzyści w postaci wzrostu efektywności operacyjnej o 10 do 20%.

Robert Augustyniak - Partner HCM - enxoo sp. z o.o. – robert.augustyniak@enxoo.com


e-book - Jak mierzyć ROI Kapitału Ludzkiego?

Pobierz i dowiedz się:

  • Jak podejść do mierzenia zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki?
  • Jakich informacji dostarczają dane o kapitale ludzkim?
  • Jakie są kluczowe wskaźniki zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki?

Kliknij tutaj i pobierz materiał